top of page

Zásady zpracování osobních údajů

v souvislosti s užíváním našich webových stránek

A) ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Základní ustanovení

1) Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) se vztahují na zpracování osobních údajů prováděné Správcem (jak je tento vymezen v násl. odstavci Zásad) během Vašeho používání webových stránek www.coverstory.cz (dále jen „Webové stránky“).

2) Správcem osobních údajů dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost Cover Story, s.r.o., Jankovcova 1603/47a, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, Česká republika. ​

 

3) Kontaktní údaje správce jsou:

     Adresa: Jankovcova 1603/47a, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha

     Email: info@coverstory.cz

4) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

5) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a prostřednictvím kontaktního formuláře.

2) Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  • – identifikační údaje – Vaše jméno a příjmení;

  • – kontaktní údaje – Váš e-mail a telefonní číslo;

  • – síťové identifikátory (cookies), IP adresa;

  • – další specifické údaje, které nám sami poskytnete – ať už jako součást Vaší stížnosti, petice, námitky, podnětu, dotazu či třeba žádosti o informace.

III. Právní důvody a účely zpracování osobních údajů

1) Právními důvody zpracování Vašich osobních údajů jsou tyto:

– Váš souhlas se zpracováním dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely uvedené v násl. odstavci těchto Zásad;

– zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 

2) Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

– zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů, a cílení reklamy (Správce Vám může zasílat obchodní sdělení či newslettery, zejména z oblasti práva a podnikání, a nabízet služby prostřednictvím e-mailu; pro cílení reklamy mohou být využívány také údaje získané při návštěvě Webových stránek;

– vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o zaměstnání u Správce či jinou spolupráci se Správcem nebo v případě registrace na odborné semináře a vzdělávací či společenské akce prostřednictvím Webových stránek);

– ochrana oprávněných zájmů Správce (např. ochrana sítě proti poškozujícímu jednání nebo ochrana před zneužitím Webových stránek).

3) Ze strany Správce může docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním poskytujete svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1) Správce uchovává osobní údaje dle účelu jejich zpracování:

– zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů, a cílení reklamy – po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy;

– vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů – po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, popř. po dobu nezbytnou k vyřízení požadavků;

– ochrana oprávněného zájmu Správce nebo třetích osob – maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. upravující výkon advokacie) nebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

 

2) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů

1) Příjemci osobních údajů jsou osoby:

– zajišťující služby provozování Webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním Webových stránek;

– zajišťující marketingové služby.

2) Cookies: 

– Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na podstránce Cookies.

 

VI. Vaše práva

1) Za podmínek stanovených v GDPR máte:

– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;

– právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;

– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR („právo být zapomenut“);

– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;

– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

– právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. I. těchto Zásad.

2) Stížnosti proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, webové stránky: www.uoou.cz.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na Webové stránky, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

3) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1) Odesláním vyplněného kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito Zásadami a že je v celém rozsahu přijímáte.

​2) Správce je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi Zásad zveřejní na Webových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto Zásad na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.

 

bottom of page